Vastuvõtt

Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Kinnitatud
Pikavere Mõisakooli  direktori
käskkirjaga nr 3
21.11.2017

Pikavere Mõisakooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, ja  haridus- ja teadusministri 19.08. 2010 määruse nr 43 „ Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord “ § 2 lg 1 alusel.

  1. Üldosa

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Pikavere Mõisakooli (edaspidi kool) astumiseks.

1.2. Kool tagab olemasolevate õppekohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele kool on elukohajärgne kool.

1.3. Õpilaste kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“

1.4. Erandjuhtudel otsustab õpilase vastuvõtmise kooli õppenõukogu.

1.5. Kord ja taotluse vorm on avalikustatud kooli veebilehel ja taotluse vorm on kättesaadav koolist.

  1. Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

2.1. Elukohajärgse põhikooli määrab õpilasele Raasiku Vallavalitsus.

2.2. Lapse 1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) koolile hiljemalt 15. juuniks oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ja kirjaliku taotluse, millele lisab:

2.2.1. lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

2.2.2. lapse tervisekaart esitatakse perearstile;

2.2.3. lapse koolivalmiduskaardi;

2.2.4. lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti vormistamiseks;

2.2.5. koopia lapsevanema dokumendist

  1. Õpilaste vastuvõtmine 2.- 6. klassi

3.1. Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem.

3.2. Taotlusi 2.- 6. klassi õppima asumiseks võetakse vastu aastaringselt.

3.3. Taotlus õppima asumiseks rahuldatakse vabade õppekohtade ning õpilasele sobiva õppevormi olemasolul.

3.4. Õpilase 2.- 6. klassi õppima asumiseks esitab vanem oma isikut tõendav dokumendi koopia või väljavõtte ja kirjaliku taotluse, millele lisab:

3.4.1. lapse tervisekaart esitatakse perearstile;

3.4.2. lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

3.4.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

3.4.4. ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud peale õppeperioodi lõppu;

3.4.5. ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud õppeveerandi kestel;

3.4.6. õpilase foto suurusega 3×4 cm õpilaspileti vormistamiseks.

3.5. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

  1. Hariduslike erivajadustega õpilaste vastuvõtmine

4.1. Hariduslike erivajadustega õpilasele rakendatakse temale sobivat õppevormi. Õppevormi rakendamisel võetakse aluseks nõustamiskomisjoni soovitus, hariduslike erivajadustega koordinaatori ettepanekud ja soovitused.

4.2. Koolikohustuse täitmist alustanud haridusliku erivajadusega õpilase kooli vastuvõtmisel esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:

4.2.1. lapse sünnitõendi või-tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

4.2.2. vanema isikut tõendava dokumendi või selle ärakirja;

4.2.3. nõustamiskomisjoni soovituse;

4.2.4. õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;

4.2.5. ülevaate eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakirja.

  1. Kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra muutmine

Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord kinnitatakse ja muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.

Pikavere Mõisakooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, ja  haridus- ja teadusministri 19.08. 2010 määruse nr 43 „ Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord “ § 2 lg 1 alusel.

  1. Üldosa

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord Pikavere Mõisakooli (edaspidi kool) astumiseks.

1.2. Kool tagab olemasolevate õppekohtade piires õppimisvõimalused igale koolikohustuslikule isikule, kellele kool on elukohajärgne kool.

1.3. Õpilaste kooli vastuvõtmise otsustab kooli direktor vastavalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määrusele nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“

1.4. Erandjuhtudel otsustab õpilase vastuvõtmise kooli õppenõukogu.

1.5. Kord ja taotluse vorm on avalikustatud kooli veebilehel ja taotluse vorm on kättesaadav koolist.

  1. Õpilaste vastuvõtmine 1. klassi

2.1. Elukohajärgse põhikooli määrab õpilasele Raasiku Vallavalitsus.

2.2. Lapse 1. klassi õppima asumiseks esitab lapsevanem, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) koolile hiljemalt 15. juuniks oma isikut tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja ja kirjaliku taotluse, millele lisab:

2.2.1. lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

2.2.2. lapse tervisekaart esitatakse perearstile;

2.2.3. lapse koolivalmiduskaardi;

2.2.4. lapse foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti vormistamiseks;

2.2.5. koopia lapsevanema dokumendist

  1. Õpilaste vastuvõtmine 2.- 6. klassi

3.1. Soovi lapse õppima asumiseks kooli avaldab vanem.

3.2. Taotlusi 2.- 6. klassi õppima asumiseks võetakse vastu aastaringselt.

3.3. Taotlus õppima asumiseks rahuldatakse vabade õppekohtade ning õpilasele sobiva õppevormi olemasolul.

3.4. Õpilase 2.- 6. klassi õppima asumiseks esitab vanem oma isikut tõendav dokumendi koopia või väljavõtte ja kirjaliku taotluse, millele lisab:

3.4.1. lapse tervisekaart esitatakse perearstile;

3.4.2. lapse sünnitõendi või -tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

3.4.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;

3.4.4. ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud peale õppeperioodi lõppu;

3.4.5. ametlikult kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi kohta, kui õpilane on koolist välja arvatud õppeveerandi kestel;

3.4.6. õpilase foto suurusega 3×4 cm õpilaspileti vormistamiseks.

3.5. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb taotlusele lisada välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või selle ametlikult kinnitatud ärakiri.

  1. Hariduslike erivajadustega õpilaste vastuvõtmine

4.1. Hariduslike erivajadustega õpilasele rakendatakse temale sobivat õppevormi. Õppevormi rakendamisel võetakse aluseks nõustamiskomisjoni soovitus, hariduslike erivajadustega koordinaatori ettepanekud ja soovitused.

4.2. Koolikohustuse täitmist alustanud haridusliku erivajadusega õpilase kooli vastuvõtmisel esitab vanem direktorile taotluse, millele lisab:

4.2.1. lapse sünnitõendi või-tunnistuse või isikut tõendava dokumendi;

4.2.2. vanema isikut tõendava dokumendi või selle ärakirja;

4.2.3. nõustamiskomisjoni soovituse;

4.2.4. õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi;

4.2.5. ülevaate eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakirja.

  1. Kooli vastuvõtmise tingimuste ja korra muutmine

Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord kinnitatakse ja muudetakse, täiendatakse ja tunnistatakse kehtetuks kooli pidaja poolt kehtestatud korras.