Järelvalve

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

 Harjumaa üldhariduskoolide piirkonna ekspert on Mare Tamm.

 

Sisehindamise tagasisidearuanne 2008-2010