Kodukord

Pikavere Lasteaia-Algkooli kodukord

Kehtestatud uuendatud variant
Pikavere Lasteaia-Algkooli
õppenõukogu otsusega
18.03.2014

1. ÜLDSÄTTED

 1. Pikavere Lasteaia-Algkooli kodukord on kooli õpilaste omavahelise, õpilaste ja kooli töötajate vahelise suhtlemise ja käitumise kord.

 2. Kooli kodukorda tutvustab õpilastele klassijuhataja.

 3. Igapäevane töökorraldus koolis toimub vastavalt kooli õppekavale, tunniplaanile ja üldtööplaanile.

2. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Õpilasel on õigus:

  1. kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume ja vahendeid;

  2. olla kaitstud vaimse ja füüsilise vägivalla eest;

  3. abi saamiseks pöörduda klassijuhataja, kooli personali ja direktori poole;

  4. saada aineõpetajalt ainealast konsultatsiooni;

  5. osaleda kooli huvialaringides;

  6. laenutada kooli raamatukogust õppe- ja ilukirjandust;

  7. esindada oma kooli;

 2. Õpilane on kohustatud:

  1. täitma kooli kodukorra nõudeid;

  2. osalema aktiivselt õppetöös, sooritama ettenähtud ajal kontrolltöö, tunnikontrolli või testi;

  3. käituma õppetunnis kooli kodukorra kohaselt, jälgima hoolikalt õpetaja juhiseid, mitte häirima kaasõpilaste ja õpetajate tööd ning mitte tegelema kõrvaliste asjadega;

  4. õppima vastavalt oma võimetele;

  5. end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;

  6. teavitama pidevalt oma vanemaid õpitulemustest;

  7. parandama, asendama või hüvitama rikutud õppevahendid ja kooli vara;

  8. lugupidavalt suhtuma kaasinimestesse ja nende varasse;

  9. käituma igas olukorras viisakalt;

  10. hoidma loodust;

  11. täitma liikluseeskirju;

  12. vastutama oma õppevahendite ja koolis kaasasoleva isikliku vara eest;

  13. ootama koolibussi kooli territooriumil.

 3. Õpilasel on keelatud:

  1. ropendamine;

  2. sigarettide, alkoholi ja ka teiste  narkootiliste ainete omamine ja tarbimine  koolimaja sees, kooli territooriumil kui ka kooli poolt korraldavatel üritustel ja väljasõitudel;

  3. hasartmängude mängimine;

  4. pornograafiliste trükiste kooli toomine ja levitamine; ebasündsate veebisaitide külastamine;

  5. ohtlike esemete (nuga, tikud, välgumihkel, relv) või nendetaoliste esemete ning plahvatusohtlike ainete kooli toomine;

  6. kaasinimeste vaimne ja füüsiline ahistamine;

  7. õppetööga mitteseotud esemete kooli toomine.

Nende punktide vastu eksimine on karistatav vastavalt seadusandlusele ja kooli kodukorrale.

3. KOOLIPÄEVA KORRALDUS

 1. Koolimaja uksed avatakse pool tundi enne koolipäeva algust ja suletakse kell 16.00.

 2. Kool ei vastuta õpilaste isiklike asjade eest.

 3. Õhtused üritused koolis lõpevad hiljemalt kell 21.00.

 4. Pikavere Lasteaia-Algkooli õppe- ja kasvatustegevuse põhivorm on õppetund.

 5. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt tunniplaanile.

 6. Õppetunnid koolis algavad kell 9.00.

 7. Õppetund kestab 45 minutit.

 8. Õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile.

 9. Tunni algusest ja lõpust annab märku koolikell. Õpilane ei hiline tundidesse.

 10. Õpilane tuleb õppetundi alati põhjalikult ettevalmistatuna ning koos vajalike õppevahenditega.

 11. Õpilane paneb tunni alustuseks lauale vajalikud õppevahendid.

 12. Õpetaja sisenemisel klassiruumi tõuseb õpilane tervituseks püsti, andes sellega märku oma valmisolekust õppetunni alustamiseks.

 13. Õpilane võtab osa kõikidest õppetundidest.

 14. Õpilane ei kasuta koolis viibimise ajal mobiiltelefoni või kasutab telefoni ainult õpetaja loal.

 15. Õppetööd häirivad esemed on õpetajal õigus ära võtta ning need antakse tagasi lapsevanemale.

 16. Talvel külmade ilmadega korraldatakse õppetöö lähtudes sotsiaalministri määrusest RT I, 22.11.2013, 13 Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele.

 17. Õppetunnid vahelduvad vahetundidega.

 18. Vahetunnis ei häiri õpilane kaasõpilasi ega õpetajaid, vaid puhkab ja valmistub järgmiseks tunniks.

 19. Õpilane veedab vahetunnid oma korrusel või koduklassis.

 20. Õpilasel on keelatud vahetundide ajal viibida garderoobis.

 21. Õpilasel on keelatud omavoliliselt koolipäeva ajal lahkuda kooli territooriumilt.

 22. Õpilane läheb sööklasse söögivahetunnil koos tunnis olnud õpetajaga.

 23. Söömisel järgib õpilane lauakombeid ja koristab enda järel laua.

 24. Koolisööklast õpilane toitu välja ei vii.

4. ÕPPEVAHENDID

 1. Õpilaspäevik on kodu ja kooli vaheliseks sidepidamiseks mõeldud dokument.

 2. Õpilaspäevik on õpilasele kohustuslik.

 3. Õpilane kannab vastutust kooli vahenditest soetatud ja tema kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbekohase kasutamise eest.

 4. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane kohustatud tagastama tema kasutusse antud õppevahendid ja õpikud enne klassitunnistuse kättesaamist.

 5. Õppevahendite või õpiku tahtliku rikkumise või kaotamise korral on õpilane kohustatud antud õppevahendi või õpiku asendama uuega või selle materiaalselt hüvitama vastavalt kooliraamatukogu kasutamise eeskirjas ettenähtud korrale.

5. HINDAMINE

 1. Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamine toimub vastavalt kooli hindamisjuhendile.

 2. Kooli hindamisjuhendit tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul.

 3. Hindamise kord on kättesaadav kooli kodulehel.

6. HILINEMINE JA PUUDUMINE

 1. Õpilane ei hiline ega puudu koolist põhjuseta.

 2. Lapsevanem teavitab kooli lapse puudumise põhjusest hiljemalt esimesel puudumise päeval.

 3. Puudumine õppetunnist on lubatud ainult tõendiga. Lapsevanema tõend peab olema õpilaspäevikus.

 4. Õpilane esitab klassijuhatajale puudumise kohta tõendi kohe puudumisele järgneval päeval.

 5. Koolist lahkumine koolipäeva jooksul toimub lapsevanema tõendi alusel.

 6. Õpilase puudumine ei vabasta teda õppematerjali omandamisest ega puudutud tunnist antud õppeülesande tähtajalisest täitmisest.

 7. Puudumiste ja hilinemiste sissekandmisel ekoolis kasutatakse järgmisi sümboleid:
  “-” –  põhjuseta puudumine
  “+” – põhjuseta hilinemine

„U“ – põhjusega hilinemine
“P” – puudumine tõendiga, kooli esindamine,

„V“ – vabastatud kehalisest kasvatusest

 1. Põhjuseta koolist puudumise eest kasutatakse  järgmisi mõjutamise meetmeid:

  • puudumine üksikutest tundidest (kuni 5 tundi) –  lapsevanemale teatamine;

  • 10 tundi  – lapsevanema koolikutsumine, direktori vestlus õpilase ja lapsevanemaga;

  • 20 tundi  – käitumishinde alandamine;

  • korduv mõjutamine on tulemusteta  – valla lastekaitse-ja sotsiaalpedagoogi teavitamine tekkinud olukorrast.

 2. puudumisest teavitamine:

 • Lapsevanem teavitab kooli lapse puudumise esimesel päeval. Teavitamine: kooli telefon : 6073742 , klassijuhataja telefonil või e-mail : kool@pikavere.edu.ee

 • Õpilase puudumise teisel päeval kui lapsevanem ei ole puudumise põhjusest kooli teavitanud, püüab koduga kontakti leida kool.

 • Õpilase puudumise kolmandal päeval kui kool ja lapsevanem pole kontakti leidnud, teavitab kool puudumisest Raasiku valla lastekaitsetöötajat ja sotsiaaltöötajat, kes selgitavad välja puudumise põhjuse.

7. ÕPILASTE TUNNUSTAMINE JA MÕJUTAMINE

 1. Õpilast tunnustatakse avalikult:

  1. suulise kiitusega;

  2. kirjaliku kiitusega õpilaspäevikus;

  3. avaldades kiitust direktori käskkirjaga;

  4. meene, tänukirja või diplomiga kooli esindamise eest;

  5. kooli kiituskirjaga väga heade ja heade õpitulemuste eest.

 2. Ebaväärika käitumise, kooli kodukorra rikkumise või hoolimatu õppetöösse suhtumise eest kasutatakse individuaalselt järgmisi mõjutusvahendeid:

  1. suuline laitus;

  2. kirjalik laitus õpilaspäevikus või e-koolis;

  3. õpilase käitumise arutamine vanemaga;

  4. õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;

  5. pärast tunde täitmata ülesande sooritamine;

  6. vestlus valla sotsiaalpedagoogiga, psühholoogiga;

  7. õpilase kutsumine õppenõukogusse koos lapsevanemaga;

  8. ajutine keeld võtta osa õppekavavälisest tegevusest koolis, näiteks üritustest ja väljasõitudest;

  9. ajutine õpilase eemaldamine koolist koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused (otsustab õppenõukogu, kuni 10 õppepäeva).

8. HÜGIEEN, TERVISHOID JA VÄLIMUS

 1. Õpilased hoiavad koolis puhtust ning korda ja täidavad üldtunnustatud hügieeninõudeid.

 2. Õpilased kannavad kooli ruumides vahetusjalatseid , mis ei riku põrandaid ning üleriided jätavad garderoobi.

 3. Riietus peab olema puhas, välimus korrektne ja soeng korras.

 4. Kehalise kasvatuse tundides on riietuseks lühike või pikk dress ja jalanõudeks spordijalatsid. Suusatundides tuleb kanda õues sportimiseks sobilikku riietust.

 5. Kehalise kasvatuse tunni järel peab õpilane end duširuumis pesema ja kandma kaasas käterätikut ja pesemisvahendeid.

 6. Õppekavas ettenähtud tantsutundides on õpilase riietuseks tüdrukutel seelik, poistel pikad püksid ja triiksärk, jalanõudeks võimlemissussid või kingad.

 7. Ülekoolilistel pidulikel koosviibimistel kannab õpilane pidulikku riietust s.o valge pluus ja tume seelik või püksid.

9. LÕPPSÄTTED

 1. Kodukorra ning selle parandused ja täiendused arutab läbi õppenõukogu.

 2. Vajadusel tehakse muudatused kodukorras õppeaasta jooksul.