Hindamise kord

Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted, tingimused ja kord

Kinnitatud

Õppenõukogus nr 1/20.09.2011

1. Üldsätted

1.1 Pikavere Lasteaia – Algkooli ( edaspidi kool) õpitulemuste hindamise eesmärk on:

1.1.1 anda tagasisidet õpilase õpiedukusest ja toetada õpilase arengut;

1.1.2 suunata õpilase enesehinnangu kujunemist, toetada edasise haridustee valikut;

1.1.3 innustada ja suunata õpilast sihikindlalt õppima;

1.1.4 suunata õpetaja tegevust õpilase õppimise ja individuaalse arengu toetamisel;

1.2 Pikaveres Lasteaias-Algkoolis toimub hindamine 5-palli süsteemis.

1.3 1. klassi õpilase tööle antakse sõnaline ja /või kirjalik hinnang lähtuvalt tema arengust, kooliastme pädevustest ja õpioskuste kujunemisest, õppeprotsessis osalemisest ning õpitulemustest. Alates 1. klassi III õppeveerandist antakse õpilase tööle numbriline hinne.

1.4 Õpetaja vastutab hinde objektiivsuse eest.

2. Hindamisest teavitamine

2.1 Õpilaste teadmiste ja oskuste hindamise põhimõtted ja kord on kirjeldatud kooli õppekava üldosas. Hindamise põhimõtteid ja korda tutvustavad õpilastele klassijuhatajad ja aineõpetajad õppeperioodi alguses.

2.2 Õpilast ja tema vanemat teavitab kool eKooli vahendusel.

2.3 Kokkuvõtvate hinnete teavitamiseks saavad õpilased paberkandjal tunnistused iga õppeveerandi lõpus.

2.4 Õpilasel ja tema vanemal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta e-koolist, klassijuhatajalt ja aineõpetajatelt.

2.5 Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab õpilastele klassijuhataja õppeaasta algul.

3. Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus

3.1 Õpilaste teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suuliste vastuste (esitluste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktilise tegevuse alusel arvestades õpilaste teadmiste ja oskuste vastavust riiklikus õppekavas esitatud nõuetele.

3.2 Õppeveerandi algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi.

3.3 Õppeveerandi algul teeb õpetaja õpilastele teatavaks õpetaja kehtestatud korra kokkuvõtvate hinnete kujunemise kohta.

3.4 Õppeveerandi õpitulemust kontrollivate kirjalike tööde (kontrolltööde) aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega. Kirjalikud tööd registreeritakse e-kooli vastaval leheküljel.

3.5 Kui suulist vastust, kirjalikku või praktilist tööd on hinnatud tulemusega „puudulik“ või “nõrk või on hinne jäänud välja panemata, antakse õpilasele võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks.

3.6 Õpilasele, kellel on jäänud vajalik töö ( kodutöö, kontrolltöö, referaat vmt) sooritamata, tehakse e-kooli märge „x“.

3.7 Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või mahakirjutamine õpilase poolt või tegemist on plagiaadiga, siis hinnatakse seda tööd hindega „nõrk“.

3.8 Õpilast, kes õpib individuaalse õppekava ( edaspidi IÕK) alusel, hinnatakse vastavalt IÕK-s ettenähtud hindamise korrale. IÕK järgi õppiva õpilase tööle märget „hinnatud IÕK alusel“ ei tehta.

4. Kasutatav hindesüsteem

4.1 Koolis on õpitulemuste hinded viiepallisüsteemis.

4.2 Hindega „5“ ehk „väga hea“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;

4.3 Hindega „4“ ehk „hea“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õppe aluseks olevatele õpitulemustele;

4.4 Hindega „3“ ehk „rahuldav“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasises õppimises või edasises elus;

4.5 Hindega „2“ ehk „puudulik“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, kuid ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edaseisel õppimisel või edasises elus;

4.6 Hindega „1“ ehk „nõrk“ hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

4.7 Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et hindega „5“ hinnatakse õpilast, kes on saavutanud 90-100 % maksimaalsest võimalikust punktide arvust, hindega „4“ 75-89% , hindega „3“ 50- 74%, hindega „2“ 20-49% ning hindega „1“ 0 – 19%.

5. Kokkuvõtva hindamise põhimõtted

5.1 Kokkuvõttev hinne on õppeaine veerandi-, poolaasta- ja aastahinne.

5.2 Kokkuvõttev hinne ei ole hinnete aritmeetiline keskmine.

5.3 Kui õpilane jäetakse täiendavale õppetööle, pannakse õppaine aastahinne välja pärast täiendava õppetöö lõppu arvestades täiendava õppetöö tulemusi.

5.4 Poolaastahinne pannakse välja õppeaines, mida õpitakse ühe nädalatunniga õppeaasta jooksul.

5.5 Õppeaine eesti keel hindamise põhimõtted

5.5.1 I- IV klassis hinnatakse osaoskusi integreeritult ühe hindega

5.5.2 V ja VI klassis hinnatakse eraldi hinnetega õigekeelsust ja kirjandust

5.5.3 Püsiva kirjaliku kõne puudega õpilaste töid hinnatakse diferentseeritult arvestades düsgraafiale omaseid spetsiifilisi vigu.

5.6 Kui õpilasele on kehalises kasvatuses ja /või tööõpetuses meditsiiniliste näidustuste tõttu esitatud erinõudeid, hinnatakse õpilaste teoreetilisi teadmisi antud aines.

5.7 Kui õpilane ei ole veerandi, poolaasta või aasta lõpuks nõutavaid töid sooritanud, arvestatakse märget „x“ nagu hinnet „1“, mis tähistab nõutavate teadmiste ja oskuste puudumist.

5.8 Põhikooli õpilasele, kelle õppeveerandi- või poolaastahinne on puudulik või nõrk või on jäetud välja panemata, määratakse selles õppeaines järgmiseks õppeveerandiks või poolaastaks individuaalne õppekava ja / või muu tugisüsteem (logopeediline abi, õpetaja konsultatsioonid, pikapäevarühm), et aidata omandada nõutavad teadmised ja oskused.

5.9 Kui õppeaine õppeveerandi- või poolaastahinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, arvestatakse aastahinde väljapanekul , et õpilase vastaval õppeveerandil omandatud teadmiste tase on nõrk.

6. Hinde vaidlustamine

6.1 Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus hindeid vaidlustada 10 päeva jooksul pärast hinde teadasaamist esitades kooli direktorile vastava taotluse koos põhjendusega.

6.2 Hinde vaidlustamise korral teeb direktor otsuse ja teavitab sellest taotluse esitajat viie tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast alates.

6.3 Õpilasel ja tema seaduslikul esindajal on õigus õppenõukogu otsusega mittenõustumise, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral pöörduda kooli hoolekogu ja/või kooli üle riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku poole.

7. Järelvastamise või järeltööde sooritamise toimumise kord

7.1 Järelvastamine toimub õppenõukogu poolt heakskiidetud ühtse korra alusel

7.2 Õpilasele antakse võimalus järelvastamiseks kui tal on kohustuslik töö sooritamata (märge “x”) või on hinnatud tulemusega puudulik või nõrk

7.3 Järelvastamine toimub õpetaja konsultatsioonis.

7.4 Üldjuhul peavad järeltööd olema sooritatud enne järgmist kontrolltööd, kuid soovitavalt mitte hiljem kui 10 tööpäeva pärast hinde teadasaamist

7.5 Järeltööd võib sooritada ühel korral.

7.6 Järeltöö hindamisel võib õpetaja hindamisskaalat muuta 5- 10 % ulatuses

7.7 Järele ei saa vastata hinnet “nõrk”, mis on saadud kõrvalise abi, mahakirjutamise või plagiaadi esitamise tõttu.

 

8. Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted, tingimused ja kord

8.1 Käitumise ja hoolsuse hindamise eesmärk on:

8.1.1 suunata õpilast järgima üldtunnustatud käitumis-ja kõlblusnorme ning täitma kooli kodukorra nõudeid

8.1.2 motiveerida õpilast hoolikalt täitma õppeülesandeid

8.1.3 anda sõnalist tagasisidet lapsele ja lapsevanemale õpilase käitumise ja õppetöösse suhtumise kohta

8.2 Õpilase käitumise ja hoolsuse kohta annab tagasisidet iga aineõpetaja ja klassijuhataja.

8.3 Iga õpilase käitumise ja hoolsuse kohta peetakse käitumise ja hoolsuse individuaalkaarti, kuhu õpetajad teevad õppeveerandi jooksul tähelepanekuid.

8.4 Iga õppeveerandi lõpus koostab klassijuhataja individuaalkaardi alusel sõnalise kokkuvõtte õpilase käitumisest ja hoolsusest, kokkuvõte kantakse e-kooli.

8.5 Kooliaasta lõpus koostab klassijuhataja kokkuvõtva sõnalise hinnangu õpilase käitumise ja hoolsuse kohta õppeaasta lõikes, kokkuvõte kantakse e-kooli.

9. Õpilase täiendavale õppetööle ja klassikursust kordama jätmise ning järgmisse klassi üleviimise tingimused ja kord

9.1 Õppeperioodi jooksul omandamata jäänud õppekavaga nõutavate õpitulemuste omandamise toetamiseks võib õpetaja jätta õpilase täiendavale õppetööle.

9.2 Õpilase täiendavale õppetööle jätmise otsustab kooli õppenõukogu enne õppeperioodi lõppu.

9.3 Täiendavale õppetööle jäetud õpilane täidab õpetaja vahetul juhendamisel spetsiaalseid õppeülesandeid.

9.4 Täiendava õppetöö tulemusi kontrollitakse ja hinnatakse.

9.5 Täiendavale õppetööle jäetakse õpilane, kellele tulenevalt veerandihinnetest tuleks välja panna aastahindeks nõrk.

9.6 Aastahinde väljapanekul arvestatakse täiendava õppetöö tulemusi.

9.7 Õpilase üleviimine järgmisse klassi otsustakse hiljemalt 30. augustiks kokkuvõtvate hinnete alusel.

9.8 Õppenõukogu põhjendatud otsusega võib erandjuhul jätta õpilase klassikursust kordama kui õpilasel on kolmes või enamas õppeaines pandud välja puudulik aastahinne, täiendav õppetöö ei ole andnud tulemusi ning õppekavaga nõutavate õpitulemuste saavutamiseks ei ole otstarbekas rakendada individuaalset õppekava või muid koolis rakendatavaid tugisüsteeme. Õppenõukogu kaasab otsuse langetamise õpilase või tema seadusliku esindaja ja kuulab ära tema arvamuse. Õppenõukogu otsuses peavad olema välja toodud kaalutlused, millest tulenevalt on leitud, et õppekavaga nõutavate tulemuste saavutamiseks on otstarbekas jätta õpilane klassikursust kordama.

10. Lõppsätted

10.1 Hindamisjuhend on kooli õppekava osa.

10.2 Kontrolli hindamisjuhendist kinnipidamise üle teostab direktor.

10.3 Muudatused hindamisjuhendis tehakse vajadusel üks kord õppeaastas I õppeveerandi jooksul.